1. Home
  2. Artikelen
  3. 5 financiële meevallers door eventcasting

5 financiële meevallers door eventcasting


Door extra voorraad aan te houden, kopen bedrijven hun onzekerheid af in situaties waarin de vraag lastig te voorspellen is. Een zwaktebod natuurlijk, want een beter inzicht in de keten leidt tot minder werkkapitaal, betere marges en het voorkomen van extra kosten. In de foodindustrie is men dan ook gestart met het concept eventcasting.

5 financiële meevallers door eventcasting

Veel bedrijven hebben zich het afgelopen decennium ingespannen om hun verschillende interne functies en afdelingen beter op elkaar af te stemmen. Planning, supply chain management, sales: iedereen moest dezelfde taal spreken, beschikken over dezelfde informatie en zoveel mogelijk gezamenlijk actie ondernemen voor een maximaal resultaat. Steeds vaker verbreden zij hun blikveld nu ook naar wat er buiten het bedrijf, bij hun ketenparters, gebeurt. Betere forecasting en meer inzicht in ketenactiviteiten leidt hier tot minder voorraadkosten en werkkapitaal, meer sales en betere marges, minder derving bij versproducten, margeoptimalisatie bij een overgang van oude naar nieuwe producten en het voorkomen van extra logistieke kosten en productieomstellingen door ‘spoedjes’ in bestellingen.

Om als keten concurrerender te zijn, zijn bedrijven in de foodindustrie enkele jaren geleden gestart met een pilot rond het fenomeen eventcasting. Vooral rond acties, promoties en productlanceringen was behoefte aan meer nauwkeurige voorspellingen en een beter beeld van de activiteiten van ketenpartners. Betere sales, hogere marges en meer werkkapitaal waren daarbij belangrijke overwegingen. Eventcasting helpt op verschillende manieren het ketenproces te verbeteren: door informatie uit te wisselen over schakels, functies en rollen, door te voorzien in kwantitatieve informatie uit modellen en door alle data overzichtelijk bij elkaar te brengen in dashboards voor analyse en bijsturing.

1. Minder werkkapitaal in de voorraad
Wanneer bedrijven onzeker zijn over hun voorraden, bijvoorbeeld in het geval van een productlancering of een actie, zijn ze vaak geneigd meer buffer aan te houden. Een zwaktebod, want eigenlijk kopen zij daarmee gewoon hun onzekerheid af. Het kost veel extra werkkapitaal en dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Veel retailers houden voor sommige houdbare categorieën meer dan 15 dagen voorraad aan, maar generiek gesproken is dit doorgaans heel goed terug te brengen tot minder dan tien dagen. Dit kan door middel van een hogere accuraatheid in de forecasting en het beter afstemmen van onderlinge activiteiten door ketenpartners.

Extra kennis brengt grote winst met zich mee, want in de huidige situatie is het voor veel bedrijven in de foodindustrie hooguit gissen naar wat bijvoorbeeld de effecten zijn van een actie in de supermarkt rondom een bepaald product. Een product dat normaliter in een gemiddelde supermarkt ongeveer duizend keer over de lopende band bij de kassa gaat, zal dit naar alle waarschijnlijk een stuk vaker doen tijdens een actieperiode. Maar of dat nu tweeduizend keer is of vierduizend keer, dat blijft lastig in te schatten. Het samenvoegen van informatie uit alle systemen van ketenpartners en deze kennis aanvullen met kwalitatieve informatie uit modellen, maakt gezamenlijk plannen mogelijk. En dat levert grote inzichten en besparingen op.

2) Meer sales en meer marge
Kwantitatieve informatie uit modellen kan een grote bijdrage hebben in sales. Bij promotionele activiteiten en het signaleren en inschatten van kruisverbanden tussen talloze producten (zo hangt de verkoop van boerenkool nauw samen met de verkoop van rookworst en mosselen en mosselgroenten vertonen bijvoorbeeld een dergelijk verband), maar ook voor het op de juiste waarde schatten van omgevingsvariabelen. Zo beïnvloeden seizoenen en plotselinge temperatuurwisselingen sterk de verkoop van barbecueproducten, bier en ijs. En ook de mate waarin en manier waarop een merk of product wordt besproken heeft invloed op de verkoop.

De ene promotie is bovendien de andere niet. Een marketingcampagne rond een productintroductie is anders dan een kortingsactie. En dan is er nog het type product: candy bars zijn veel vaker een impulsaankoop en gevoeliger voor tijdelijke acties dan bijvoorbeeld magere yoghurt, waarvan de consument bij wijze van spreken elke week steevast een literpak koopt. Modelleren kan helpen de effecten van talloze zaken beter in te schatten. Met als effect meer sales en meer marge op sales. Bovendien is de kans op lege schapruimte door effectievere voorraadvorming veel kleiner, wat leidt tot minder weglopende klanten omdat een product niet beschikbaar is.

3) Voorkomen van derving versproducten
In verschillende productcategorieën zijn er steeds andere unieke aspecten die de bijzondere aandacht nodig hebben van alle ketenspelers. Eventcasting is modulair op te bouwen voor bedrijven, waarbij verschillende elementen aan elkaar te koppelen zijn. Daarbij kan de aandacht bij het ene product wat sterker op een aspect X liggen en bij het andere product meer op aspect Y. Bij houdbare producten is de beschikbaarheid van het product in het schap het belangrijkste aspect.

Bij versproducten, zoals zuivel, ligt de nadruk in de retail sterk op de houdbaarheid van een product. Een betere schapprestatie hier betekent een grotere versheid en langere houdbaarheid van een pak melk in de winkel. Dat is een spel waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn en dat nauw luistert, want voorraadvorming om een buffer op te bouwen in deze producten is vanzelfsprekend nauwelijks mogelijk. Ervaringen uit pilots (en daarna) met eventcasting leren dat zowel de versheid als de schapprestatie van deze producten is verbeterd en daarmee ook de sales en marges op sales.

4) Margeoptimalisatie door betere phase in, phase out
Een moment waarop een strakke ketenregie over meerdere ketenpartners uitermate belangrijk is, is tijdens het in- en uitfaseren van producten (phase in, phase out). Op die momenten ontstaat er extra spanning in de keten, die kan leiden tot hogere kosten door de hogere onzekerheid. Wanneer een fabrikant en retailer op een bepaalde datum overgaan van product A naar product B, is het natuurlijk niet de bedoeling dat na die datum de magazijnen nog vol liggen met het onverkoopbare product A. Ook willen zij voorkomen dat nog voor de geplande lancering van product B de schappen met product A leeg raken doordat er geen voorraad meer beschikbaar is.

Klanten die weglopen omdat zij het product van hun keuze niet meer kunnen krijgen, overtollige voorraden en plotselinge productieomzettingen en extra logistieke kosten om dit op te vangen kosten allemaal geld. Eventcasting heeft een grote toegevoegde waarde in het creëren van een margeoptimalisatie door een soepele overgang van het oude naar het nieuwe product. Phase in, phase out is voor bedrijven doorgaans een delicate balanceeract, waarin marges snel kunnen verschrompelen doordat onvoorziene kosten hand over hand toenemen of doordat een partij extra buffer in de voorraden gaat inbouwen op het risico ‘af te kopen’. Betere afstemming van ketenactiviteiten en betere forecasting voorkomt beide scenario’s.

5) Vermijden van onnodige kosten
Een te gefragmenteerde blik in de keten, die doorgaans niet verder gaat dan de volgende schakel in de keten, leidt al snel tot het gevreesde ‘bullwhip-effect’: een opslingereffect veroorzaakt door extra vraag. Leveranciers schakelen automatisch een tandje bij, zonder een goed beeld te hebben van waar de vraag eigenlijk door veroorzaakt wordt. Het gevolg is overtollige voorraden, een lager werkkapitaal en verloren marges overal in de keten.

Deze te gefragmenteerde blik en weinig inzicht in de verwachte verkoopresultaten leiden bovendien al snel tot extra logistieke kosten en productieomstellingen door ‘spoedjes’. Dit zijn allemaal onnodige kosten, die een eventcasting uit de keten kan halen door alle informatie uit de gehele keten met elkaar te koppelen en betere voorspellingen over de werkelijke afzet te doen. Het resultaat is betere marges, een gezondere keten en uiteindelijk ook een veel betere dienstverlening en product voor de eindklant, waarvoor alle ketenpartners zich uiteindelijk gezamenlijk inspannen.  

André Vriens is partner bij EyeOn

Breng je planning in control

Maak je budgetten en forecasting sneller, lichter en betrouwbaarder. Samen verbeteren we jouw planningsprocessen in slechts twee dagen. Volg de cursus Effectief Forecasten.

Bekijk het programma

 


Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...